Regulamin pobytu

Prosimy o zapoznanie się z zasadami pobytu w obiekcie Osada Stara Rzeka.

Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu dokonania rezerwacji.

Właścicielem obiektu jest:

Osada Stara Rzeka Spółka Z O.O. Sp.K.

Ul. Nowy Świat 8

86-150 Osie

NIP: 5592053629

Regon: 386509256

Reprezentowany przez panią Ewę Otlewską

Tel: +48 696 283 281

E-mail: kontakt@osadastararzeka.pl

Osoby korzystające z pobytu w obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi. Osoba dokonująca rezerwacji w obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej rezerwującym.

Informacje podstawowe

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad.

 2. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych. Gościom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 3. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

Regulamin rezerwacji

 1. Dokonanie rezerwacji jest możliwe poprzez stronę internetową osadastararzeka.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 696 283 281 bądź poprzez e-mail : kontakt@osadastararzeka.pl

 2. W celu potwierdzenia rezerwacji rezerwujący zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 40% całej rezerwacji w ciągu 24 h.

 3. Dokonanie płatności na stronie osadastararzeka.pl odbywa się poprzez system płatności, udostępniony w panelu rezerwacji lub przelewem tradycyjnym. Nr konta :

57109016780000000146603309 Bank Santander

 1. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

 2. Właściciel ma prawo anulować rezerwację wstępną w ciągu 24 h bez podania przyczyny.

 3. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty, po uwzględnieniu kwoty zadatku, dokonywana jest w dniu przyjazdu gotówka lub kartą.

 4. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł.

Odwołanie rezerwacji

 1. Anulowanie rezerwacji w terminie do 30 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy. Obiekt nie obciąży rezerwującego żadnymi opłatami, a zadatek zostanie zwrócony.

 2. Zadatek nie zostanie zwrócony w przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem.

 3. Zadatek można przenieść na inny termin, jeśli zmiana nastąpi do 14 dni przed przyjazdem.

Zameldowanie oraz wymeldowanie

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11.00 w dniu odjazdu.

 2. Zakwaterowanie następuje w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kluczy.

 3. Rezerwujący po przyjeździe sprawdza wszelkie uszkodzenia, np. Mebli, sprzętu i w razie zauważenia jakichkolwiek zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi.

 4. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Gość nie może przekazywać wynajętego domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

 5. W przypadku korzystania z domku większej ilości osób niż podano w rezerwacji, właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjach bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 6. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez właściciela obiektu.

 7. W przypadku skrócenia czasu pobytu niezależnej od właściciela Obiektu, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

Regulamin Pobytu

 1. Goście zobowiązani są w szczególności do :

 • utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w domku;

 • Korzystania z urządzeń Obiektu w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stany;

 • Oddania domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru ( śmieci powinny być wyniesione, naczynia umyte).

 • W sytuacji niedostosowania się do zaleceń, kaucja nie zostanie zwrócona.

 1. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia ( Palenie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych m.in. na tarasach obok domków).

 2. W obiekcie obowiązuje zakaz organizowania głośnych imprez.

 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialna , prawną i odszkodowawczą za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

 4. Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu o wszelkich uszkodzeniach i zniszczeniach powstałych w trakcie pobytu.

 5. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad BHP i ppoż podczas pobytu, a w szczególności podczas grillowania, palenia ogniska, przebywania na tarasie widokowym, podczas korzystania z sauny czy balii itp.

 6. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku. Wnoszenie materiałów wybuchowych i łatwopalnych jest zabronione. Rzucanie niedopałków papierosów na terenie obiektu Osada Stara Rzeka jest również surowo zabronione.

 7. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z gościem bez zwrotu pieniędzy.

 8. Użytkownicy domku mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócać spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia zgodne było z zasadami współżycia społecznego i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.

 9. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do domku regulują przepisy art.846-849 Kodeksu Cywilnego, obiekt nie przyjmuje depozytu.

 10. Rozpalanie ogniska jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

 11. Przed zakończeniem ogniska należy upewnić się czy ogień został dokładnie ugaszony.

 12. Na czas nieobecności w obiekcie prosimy o wyłączenie urządzeń elektrycznych, zamknięcie okien i drzwi, wygaszenie kominka.

 13. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa ich czynów oraz zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.

 14. Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci.

 15. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie lub sprzecznie z zasadami współżycia społecznego.

 16. Pobyt z pupilem łagodnej rasy jest akceptowany ( dodatkowa opłata za pupila 200 zł za pobyt). Obowiązkiem właściciela jest przedstawienie dowodu na zaszczepienie pupila przeciwko wściekliźnie.

 17. Goście są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach na terenie obiektu i w domkach.

 18. Goście ponoszą odpowiedzialność za swoje zwierzęta. Powinni dbać o to, aby ich pupile nie wyrządziły krzywdy innym przebywającym oraz nie zakłócały innym spokoju. Poza domkiem psy powinny być trzymane na smyczy.

 19. Obowiązuje zakaz pozostawienia zwierząt w domkach czy na terenie obiektu bez opieki właściciela.

Informacje dodatkowe

 1. Oferujemy bezpłatny parking.

 2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież samochodu.

 3. Bramę wjazdową goście zamykają sami.

 4. Na terenie obiektu dostępny jest bezpłatny internet wi-Fi.

 5. Drewno do kominka, balii, sauny czy ogniska jest dostepne za dodatkową opłatą.

III. Reklamacje:

1. Goście mają prawo składać reklamację dotyczącą usług świadczonych przez obiekt.

2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje wysłane drogą elektroniczną na adres kontakt@osadastararzeka.pl w terminie do 10 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w obiekcie, lub jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji, w terminie do 10 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.

3. Obiekt zastrzega sobie 10-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Regulamin korzystania z balii:

1. Balia jest integralną częścią obiektu „Osada Stara Rzeka“ i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu. Przed wejściem do balii należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.

2. Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z balii jest dozwolone dla osób powyżej 16.roku życia.

4. Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy.

5. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:

z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,

z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,

z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi, z podwyższoną temperaturą ciała, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży, zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

6. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie obiektu Osada Stara Rzeka nie ponosi odpowiedzialności.

7. Przed wejściem do balii należy:

Dokładnie umyć całe ciało, zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, zdjąć okulary i szkła kontaktowe, zdjąć obuwie

8. Gościom do rozpalenia w piecu w balii przygotowane jest drewno, za które obowiązuje dodatkowa opłata.

9. Goście zobowiązani są do samodzielnego rozpalenia oraz pilnowania pieca – do dokładania drewna, aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury wody. Woda, w zależności od panujących warunków atmosferycznych nagrzewa się w czasie 2h – 4h godzin. Pokrywy balii nie zdejmujemy w trakcie nagrzewania wody.

10. Balia udostępniana jest dla wszystkich gości przebywających w obiekcie Osada Stara Rzeka, a woda jest regularnie wymieniana i kontrolowana.

11. W celu uporządkowania harmonogramu, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

12. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.

13. Zabrania się wnoszenia do balii napojów w szklanych pojemnikach.

14. Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.

15. Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące.

16. Wychodząc z balii należy zachować ostrożność, gdyż stopnie mogą być śliskie.

Regulamin korzystania z sauny zewnętrznej

Informacje podstawowe

 1. Sauna zewnętrzna jest dostępna dla wszystkich gości obiektu.

 2. W celu uporządkowania harmonogramu, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

 3. W saunie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby na raz.

 4. Nie należy dotykać elementów pieca sauny – mogą być bardzo gorące

Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem:

1.Gościom do rozpalenia w piecu sauny przygotowane jest drewno, za które obowiązuje dodatkowa opłata.

2. Goście zobowiązani są do samodzielnego rozpalenia oraz pilnowania pieca – do dokładania drewna, aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury.

3.Kratki wentylacyjne w saunie powinny zawsze być otwarte.

4. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji

użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.

5. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może

dokonywać tylko pracownik obsługi.

6. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

7. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie i dzieci pod nadzorem osób dorosłych.

8. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

9. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości

użytkowanego pomieszczenia.

10. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.

11. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała

wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

12. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

13. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

14. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe.

15. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak

największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.

16. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.

17. Na teren sauny zabrania się:

    • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

    • wykonywania zabiegów kosmetycznych,

    • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

    • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

    • wnoszenia napojów alkoholowych,

    • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

    • palenia tytoniu,

    • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

18. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

19. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.

20. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:

    • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,

    • osobom z chorobami krążenia,

    • osobom chorującym na cukrzycę,

    • osobom nietrzeźwym,

    • kobietom ciężarnym,

    • kobietom w czasie menstruacji.

21. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z sauny.

22. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

23. Pracownicy i właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.